โลกอลวน

โลกอลวน

เนื้อเพลง โลกอลวน

ดนตรี..52……..
51..52..ญ.โลก วก วน
.พาให้คน ป่วนปั่น
ช.คนป่วนปั่น
.ก็โลกมันผัน ปั่นป่วน
ญ.โลก เวียนหัว
.ร้ายดี พันพัว ก่อกวน
ช.คิด เรรวน
.คิดแล้วกวน อุรา
ญ.โศก อยู่ใย
.สุขฤทัย สำราญ
.เป็นวิมาน ของคน ชักพา
.เริงฤทัย สุขกว่า
ช.ครับ สุขกว่า
.นี่แหละหนา อย่าบ่น
ญ.เมื่อ เกิดมา ปรารถนาอะไร
.หาแต่สุข กันไป
.มัวร้องไห้ ใยกัน
ช.โลก นอนวัน
.เราประจัน มันไป
ญ.โลกหมุนไป
.จงปล่อยใจ เกิดสุข
ช.หาแต่สุข
.โศกให้ทุกข์ เปล่าเปล่า
ญ.โลก เวียนหัว
.ร้ายดี ก็ตัว ของเรา
ช.ทุกข์ บรรเทา
.ยิ้มแล้วเรา สุขกัน
ญ.เมื่อ พลาดไป
.จงหมุนใจ รับเอา
.คงถึงคราว ของเรา สักวัน
.ความทุกข์เรา บุกบั่น
ช.ทุกข์ บุกบั่น ก็เท่านั้น แหละเรา
ญ.โชค ชะตา สุดแต่ฟ้าจะดล
.เพราะเราเกิด เป็นคน
.ทุกข์แล้วบ่น ทำไม
พ.สุข มันไป ในจิตใจเพลินเอง….

ดนตรี..16……….
..15..16.ญ.ทุกข์ บุกบั่น
.ก็เท่านั้น แหละเรา
ช.โชค ชะตาสุดแต่ฟ้าจะดล
.เพราะเราเกิด เป็นคน
.ทุกข์แล้วบ่น ทำไม
พ.สุข มันไป ในจิตใจเพลินเอง….