เพลงฟ้า

เพลงฟ้า

เนื้อเพลง เพลงฟ้า

..ดนตรี.67.Bars..65..66..
.67.ครื้นครั่น
.สวรรค์หลั่นโลมหล้า
.ประเลงเพลงฟ้า
.ล้าลอยเริงเร้า…
..เร้าสุข
.ปลุกสั่นขวัญทรามเศร้า
.กล่อมโลกกล่อมเรา
.น้าวโน้มโลมเล้ารื่นรมย์..
..เสียงนั่นสวรรค์ประทานให้
.กล่อมวิญญาณไว้
.ไฉไลเลอสม…
.แม้ว่าฟ้าดินสิ้นเสียงพรหม
.รังโลกรื่นรมย์
.ขื่นขมล้มราญ
…โลกจะเป็นโลกรมย์
.น่าเชยน่าชม
.ภิรมย์สุขสมโซมทรวงซ่าน
.เพราะเพียงประเลง
.เพลงฟ้า สวรรค์ประทาน
.ปลุกปลอบวิญญาณ
.สำราญเริงร่าพาชื่น
.ดนตรี.8.Bars.6..7..
8..ครื้นครั่น
.สวรรค์หลั่นโลมหล้า
.ประเลงเพลงฟ้า
.ล้าลอยเริงเร้า…
..เร้าสุข
.ปลุกสั่นขวัญทรามเศร้า
.กล่อมโลกกล่อมเรา
.น้าวโน้มโลมเล้ารื่นรมย์
..เสียงนั่นสวรรค์ประทานให้
.กล่อมวิญญาณไว้
.ไฉไลเลอสม…
.แม้ว่าฟ้าดินสิ้นเสียงพรหม

.รังโลกรื่นรมย์
.ขื่นขมล้มราญ
..โลกจะเป็นโลกรมย์
.น่าเชยน่าชม
.ภิรมย์สุขสมโซมทรวงซ่าน
.เพราะเพียงประเลง
.เพลงฟ้า สวรรค์ประทาน
.ปลุกปลอบวิญญาณ
.สำราญเริงร่าพาชื่น..