สวรรค์อุรา

สวรรค์อุรา

เนื้อเพลง สวรรค์อุรา

..ดนตรี.39.Bars.37..38..
39..มองให้ไกล
.ว่าฟ้ากั้นไว้.ซิเพื่อน
.ฟากฟ้าเหมือน
.จะร้องเตือน
.ตาเศร้าเฝ้าฝัน
.มองเหม่อไป
.สู่ฟ้าล้าไหนใดนั่น
.เพื่อโพ้นนั่น
.อภินันท์สวรรค์อุรา
.ซึ่งคงมี
.วิมานเสาวนันท์.ต้องห้าม
.ซึ่งคงมี
.หวังหวังคล้อยตามเฆมมา
.พาจิตใจ.ที่ร้างที่ไร้คุณค่า
.ล่องระฟ้า
.หาชะตา.ชีวิตใหม่พลัน

..ดนตรี.33.Bars.30..31..
33..มองให้ไกล
.ว่าฟ้ากั้นไว้ซิเล่า
.โน้นฟ้าเขา.นี่ฟ้าเรา
.เนาเนื่องเฟื่องฝัน
.ลืมโลกเรา
.ผิดเขาเศร้าซึม.พรึงพลัน
.อย่าเสียขวัญ
.แสวงมันสวรรค์อุรา
.ซึ่งคงมี
.สักวันซิวันพลันชื่นมื่น
.ซึ่งคงมีสักคืน
.ขวัญยืนตื่นตา
.ดูหมู่ดาว
.อ้าเขืออ้าคราวพราวจ้า
.จากโพ้นฟ้า.ยิ้มแย้มมา
.ปราศัยกับเรา..