วอนเฉลย

เนื้อเพลง วอนเฉลย

ช.ช่าง งามเพริศพริ้ง
.สวยจริง กัลยา
.แม่ยอดชีวาของพี่..
.แม่งามเทียบเทวี
.สุดประเสริฐเลิศนารี
.สมเป็นสตรีที่โสภา
ญ.พอ แล้ว พี่
.หวานจริงวจี
.ลิ้นลมปากดีที่พรรณนา
ช.มิใช่เยินยอ
ญ.น้องพอเข้าใจ
ช.ขอให้พี่ชม
ญ.นิยมแต่ปาก
ช.รักมากจึงวอน
ญ.แล้วค่อนนินทา
.ไม่ปรารถนาฟังชม…
ญ.น้อง.ช.จ๊ะ
ญ.กลัว.ช.อะไร
ญ.กลัวใจพี่ไม่แน่นอน
.วิงวอนกลั่นแกล้ง
.แสร้งนิยม.
ช.รักหญิงจริงน้อง
.ใจปองชื่นชม
ญ.กลัวตรอม อกตรม
.คารม ชื่นใจ
ช.ทรามวัยอย่าแคลง
.ระแวง พี่เลย
ช.เชื่อ.ญ.เชื่อ
ช.ฟัง.ญ.ฟัง
ช.หวัง.ญ.หวัง.ช.เชย
ญ.ชม.รักร่วมภิรมย์ชมชิดเชย..
ญ.รัก.ช.รัก
ญ.เดียว.ช.เดียว
ช.ญ.กลมเกลียวกันเอย
.จุมพิตชื่นจิตชมเชย
.พร่ำพรอดเฉลยคำวอน..
ช.ช่าง งาม เพริศพริ้ง
.สวยจริง กัลยา
.แม่ยอดชีวา ของพี่
.แม่งามเทียบเทวี
.สุดประเสริฐเลิศนารี
.สมเป็นสตรีที่โสภา.
ญ.พอ แล้ว พี่
.หวานจริงวจี
.ลิ้นลมปากดีที่พรรณนา
ช.มิใช่เยินยอ
ญ.น้องพอเข้าใจ
ช.ขอให้พี่ชม
ญ.นิยมแต่ปาก
ช.รักมากจึงวอน
ญ.แล้วค่อนนินทา
.ไม่ปรารถนาฟังชม..

ญ.น้อง.ช.จ๊ะ
ญ.กลัว.ช.อะไร
ญ.กลัวใจพี่ไม่แน่นอน
.วิงวอนกลั่นแกล้ง.แสร้งนิยม
ช.รักหญิง จริงน้อง
.ใจปอง ชื่นชม
ญ.กลัวตรอม อกตรม
.คารม ชื่นใจ
ช.ทรามวัยอย่าแคลง
.ระแวงพี่เลย
ช.เชื่อ.ญ.เชื่อ
ช.ฟัง.ญ.ฟัง
ช.หวัง.ญ.หวัง.ช.เชย
ญ.ชม รักร่วมภิรมย์ชมชิดเชย..
ญ.รัก.ช.รัก
ญ.เดียว.ช.เดียว
ช.ญ..กลมเกลียวกันเอย
.จุมพิตชื่นจิตชมเชย
.พร่ำพรอดเฉลย คำวอน