น้ำตาลใกล้มด

น้ำตาลใกล้มด

เนื้อเพลง น้ำตาลใกล้มด

น้ำตาลใกล้มด
ใครอดงดได้
ดวงใจ ไหนจะเว้นให้
ต้องใจ ผูกพัน
หญิงและชายเมื่ออยู่ใกล้กัน
ต้องเกิดกระสันต์
สุด กลั้นใจภิรมย์
..น้ำตาลใกล้มด
สุดจะอด สุดที่มดจะข่ม
มองดู รู้ในอารมณ์
รสหวานรอให้ชม
ต้องชมภิรมย์หทัย
ไหน เลย จัก
ไม่ เคย ชิด
ก็ ผิด ไป
ชื่นจิตใจ
ให้ฉ่ำทรวง
..อัน ความ รัก
แรงนัก สุดจะหักใจหวง
เฝ้าชะแง้ แลพิศติดเตือน
อย่าเหมือนดังมด
แฝงพวงมะม่วง
ปอง ประโลมหวังชมผลพวง
ตราบ ร่วง สู่ ดิน
แม้น้ำตาลใกล้มดอดกิน
สุดสิ้น เจ็บจินต์ตรมใจ

(ดนตรี……)
..น้ำตาลใกล้มด
ใครอดงดได้
ดวงใจ ไหนจะเว้นให้
ต้องใจ ผูกพัน
หญิงและชายเมื่ออยู่ใกล้กัน
ต้องเกิดกระสันต์
สุด กลั้นใจภิรมย์
..น้ำตาลใกล้มด
สุดจะอด สุดที่มดจะข่ม
มองดู รู้ในอารมณ์
รสหวานรอให้ชม
ต้องชมภิรมย์หทัย
ไหน เลย จัก
ไม่ เคย ชิด
ก็ ผิด ไป
ชื่นจิตใจ
ให้ ฉ่ำทรวง
..อัน ความ รัก
แรงนักสุดจะหักใจหวง
เฝ้าชะแง้ แลพิศติดเตือน
อย่าเหมือนดังมดแฝงพวงมะม่วง
ปอง ประโลมหวังชมผลพวง
ตราบ ร่วง สู่ ดิน
แม้น้ำตาล ใกล้มดอดกิน
สุดสิ้น จบจินต์ตรมใจ…