ตลุงดับเพลิงรัก

ตลุงดับเพลิงรัก

เนื้อเพลง ตลุงดับเพลิงรัก

หมู่ช.)น้ำกับไฟพบกันพบกัน น้ำจึง
สำคัญตรงมันดับไฟ เหลือแต่เราร้อน
จริงร้อนใจ เพราะไฟรักใคร่ ทำไง
เล่าเอย ช)โอ้รักมาจุดไฟ เผาใจ
จนไม่เสบย รุ่มร้อนจนแทบตายดิ้น
เลย โอ้ใครเอ่ยจะมาช่วยเรา
ญ)โน่น แสงเพลิงที่ใด เผาใจคนที่
เมา หากช้าคงวอดวาย ไม่เบา
เร็วๆเข้าพวกเรารุดไป (หมู่ญ.)
หน่วยของเราพร้อมกัน มิช้า นำรัก
มาล้างไฟ ไฟรักใหม้ หัวใจหนไหน
นำน้ำใจล้างพลัน
(ดนตรี)……………….
(หมู่ญ.)หน่วยของเราพร้อมกัน มิช้า
นำรักมาล้างไฟ ไฟรักใหม้หัวใจ
หนไหน นำน้ำใจล้างพลัน น้ำดับไฟ
นั้นมีถมไป แล้วไฟเผาใจใครมาดับมัน
รักใหม้ใจ หญิงครวญทุกวัน เพราะไฟ
รักนั่นมันตันอุรา ญ)ผูกรักสมัครใจ
ร้อนไปที่ศรัทธา แต่หญิงเราต้องมอง
ด้วยตา. เราไม่กล้าบอกใครให้อาย
ช)โน่น แสงเพลิงใหม้ใจ เห็นไฟลาม
ไม่คลาย อย่าช้าเลยพวกเราผู้ชาย
เราเป็นฝ่ายดับเพลิงสายตา
(หมู่ช.)ขึ้นรถเร็วแล้วเปิด หวอๆ
ไฟรักรอฉันมา พอถึงไฟล้างไฟ มิช้า
จนสายตาหวานเย็น ขึ้นรถเร็ว
แล้วเปิด หวอๆ ไฟรักรอฉันมา
พอถึงไฟล้างไฟ มิช้า จนสายตา
หวานเย็น.