ดิม Tattoo Colour, นะ Polycat, แจ๊ป The Richman Toy